Obszary pomocy prawnej I praktyki kancelarii obejmują w szczególności:

PRAWO HANDLOWE

tworzenie i likwidacja spółek, analizy prawne, doradztwo w zakresie bieżącej działalności spółek, obsługa organów spółek, przekształcanie, łączenie i przejmowanie spółek, nabywanie przedsiębiorstw, postępowanie upadłościowe i naprawcze, due diligence

PRAWO CYWILNE

przygotowywanie i opiniowanie projektów umów oraz innych dokumentów, sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych, zastępstwo procesowe przed sądami cywilnymi, dochodzenie odszkodowań, sporządzanie pozwów, pism procesowych i środków odwoławczych, uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami, sporządzanie testamentów i reprezentowanie przed sądami w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku lub dział spadku

NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE

obsługa prawna procesów inwestycyjnych w budownictwie, doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami, doradztwo administracyjno-prawne związane z nabywaniem nieruchomości przez cudzoziemców, analizy stanu prawnego, kompleksowe przygotowywanie transakcji, doradztwo w zakresie przygotowywania, organizowania i realizacji projektów inwestycyjnych, ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości, ustalanie przesłanek i działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych, reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

rejestracja znaków towarowych, doradztwo w zakresie przenoszenia praw własności przemysłowej oraz ochrony praw autorskich i pokrewnych

PRAWO FINANSOWE, BANKOWE I DEWIZOWE

doradztwo w zakresie czynności bankowych, prawa wekslowego i czekowego oraz prawa dewizowego

PRAWO PODATKOWE ORAZ CELNE

doradztwo w zakresie podatków dochodowych, VAT, podatków i opłat lokalnych, reprezentowanie w postępowaniu podatkowym oraz postępowaniu przed organami celnymi, doradztwo w zakresie prawa akcyzowego, reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych, ekspertyzy i doradztwo podatkowe oraz audyt podatkowy, wycena wkładów niepieniężnych / aportów / w spółkach kapitałowych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

doradztwo w procedurach przetargowych na rzecz zamawiających oraz oferentów, przygotowywanie dokumentacji przetargowej, opracowywanie regulacji wewnętrznych dotyczących udzielania zamówień publicznych, reprezentowanie stron przed Krajową Izbą Odwoławczą

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

analizy przestrzegania wymogów ochrony środowiska, reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji, doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń

PRAWO FARMACEUTYCZNE

doradztwo w zakresie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, reklamy, promocji i dystrybucji oraz ochrony praw własności intelektualnej produktów leczniczych

PRAWO KONKURENCJI

porady dotyczące praktyk konkurencyjnych, sądowe postępowania odwoławcze, wnioski o wszczynanie postępowań antymonopolowych, doradztwo w sprawach z zakresu zagadnień nieuczciwej konkurencji

PRAWO ADMINISTRACYJNE

reprezentowanie stron we wszelkich postępowaniach przed organami administracyjnymi, pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń i licencji oraz zaświadczeń, prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę

PRAWO IT

przygotowywanie i obsługa transakcji dotyczących oprogramowania, w tym umów licencyjnych, wdrożeniowych, serwisowych i outsourcingowych, obsługa transakcji związanych z nabywaniem sprzętu komputerowego, negocjowanie umów związanych z handlem i obrotem w sieci oraz innych umów dotyczących produktów informatycznych, doradztwo w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

doradztwo w zakresie wprowadzania polityki prywatności, pomoc prawna w zakresie zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych, przygotowywanie dokumentacji dla GIODO, audyty dotyczące przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych

PRAWO PRACY

doradztwo w zakresie stosunku pracy i pozapracowniczych form zatrudnienia, przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa pracy, opracowywanie projektów umów o pracę, kontraktów menadżerskich i innych form zatrudnienia, umów o zakazie konkurencji, układów zbiorowych i innych aktów związanych ze stosunkiem pracy, sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych oraz innych aktów prawa pracy, zastępstwo procesowe

PRAWO KARNE

reprezentacja w postępowaniach karnych w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego, doradztwo w zakresie prawnokarnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie spraw karno-skarbowych

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

postępowania o rozwód, separację, alimenty, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej i zarząd majątkiem wspólnym, przyznanie, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, postępowanie związane z zarządem majątkiem dziecka, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie, uznanie dziecka, sprawy transgraniczne prowadzone w oparciu o konwencje międzynarodowe